STATUT


ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gdański-Auto-Moto-Klub i zwane jest w dalszej części "Klubem".
 

§ 2

Terenem działania Klubu jest województwo pomorskie, a siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk.
 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 

§ 4

Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i posiada uprawnienia wynikające ze statutu tej organizacji.
 

§ 5

Klub może posiadać godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

§ 6

Działalność Klubu opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.


ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania


§ 7

Celem Klubu jest:

1. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Rozwijanie wyczynowego sportu motorowego, turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz organizowanie imprez  sportowych i turystycznych motorowych.

4. Prowadzenie dla członków Klubu szkolenia motorowego w zakresie podnoszenia kultury i techniki motoryzacyjnej.


§ 8

1. Klub realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Cele powyższe Klub realizuje poprzez:

a) Organizowanie zawodów motocrossowych.

b) Udział w zawodach sportowych i turystyczno-motorowych krajowych i zagranicznych.

c) Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego. 
 
d) Propagowanie turystyki motorowej.

e) Prowadzenie i organizowanie dla członków Klubu szkolenia lub doszkalania kierowców.

f) Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji lub warsztatów dla uczniów.

g) Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.

h) Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

i) Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy.
  
 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) honorowych

c) wspierających

d) członków uczestników
 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec interesujący się sportem motorowym, lub zagadnieniami motoryzacyjnymi.

2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz Klubu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.

4. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta Przez Zarząd Klubu za pisemną zgodą swego ustawowego opiekuna i władz szkolnych.
 

§ 11

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnych deklaracji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
 

§ 12

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

- czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,

- zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,

- korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego-przez Klub,

- korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu,

- reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu,

- brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub,

- bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu oraz reprezentowania barw Klubu.

3. Członkowie uczestnicy mają prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem praw wyborczych i głosowania nad-uchwałami.

4. Członkiem wspierającym lub członkiem uczestnikiem może być cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 

§ 13

Członkowie zwyczajni i członkowie" uczestnicy są zobowiązani:

- brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

- regularnie opłacać składki członkowskie,

- podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji,

- chronić własność Klubu jako dobro wspólne,

- dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu,

- krzewić kulturę motoryzacyjną.
 

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego i zgłoszonego na piśmie wystąpienia członka.

2. Skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres przekraczający 24 miesiące.

3. Wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał władz Klubu bądź działania na szkodę Klubu.


§ 15

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę na piśmie,

2) nagrodę rzeczową,

3) dyplom,

4) odznakę honorową Klubu.
 

§ 16

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) nagana z ostrzeżeniem,

d) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

e) wykluczenie.

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


§ 17

1. W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat, za zgodą jej prawnych opiekunów.

2. Zasady udziału młodzieży w działalności Klubu określa regulamin ustalony przez Zarząd Klubu.


ROZDZIAŁ 4

Władze Klubu


§ 18

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie członków

b) Zarząd Klubu

c) Prezydium Zarządu Klubu

d) Komisja Rewizyjna

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Kadencja władz trwa 4 lata.

4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu - kierownika Klubu.

5. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy czym ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym w przypadku żądania większości członków władzy podejmującej uchwały.

7. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka władz podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów. Okres zawieszenia określają władze, które ustaliły czas zawieszenia członka.

9. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:

a) rezygnacji z mandatu

b) wystąpienia lub wykluczenia z Klubu

c) odwołania ze składu

d) utraty praw. obywatelskich.

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Klubu z tym, że ich liczba nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

11. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrzorganizacyjnej: informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski i uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnienia udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.
 

§ 19

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie - zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który powiadamia członków na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 2 tygodnie przed datą zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na skutek:

a) uchwały Zarządu,

b) żądania Komisji Rewizyjnej,

c) żądania co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

d) żądania co najmniej 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały, zgłoszenia żądania lub ustąpienia władz i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie członków jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych.

6. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi bądź ich delegaci, a z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

7. Każdy uprawniony posiada jeden głos.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

a) Uchwalania kierunków i programu działania Klubu.

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.

c) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

d) Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

e) Uchwalenie zmian w Statucie.

 f) Uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

g) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrani przez władze Klubu lub członków.

h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o ukaraniu.

i) Nadawanie godności członka honorowego Klubu.

j) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.


§ 20

Zarząd Klubu.

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i w okresie między walnymi zebraniami kieruje całokształtem działalności Klubu.

2. Zarząd składa się z 10 - 13 członków. W składzie tym znajduje się z nominacji kierownik Klubu, jako urzędujący wiceprezes. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zebrania.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, od 2 do 4 wiceprezesów i sekretarza najpóźniej 14 dni od zakończenia Walnego Zebrania.

4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub dwóch wiceprezesów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

6. Zarząd Klubu sporządza protokóły ze swych zebrań oraz rejestruje podejmowane uchwały.

7. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz.

b) Uchwalanie planów pracy i budżetów Klubu.

c) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach obowiązujących przepisów.

d) Realizacja uchwał Walnego Zebrania.

e) Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania członków.

f) Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu.

g) Uchwalanie regulaminów, instrukcji i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu.

h) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i zespołów specjalistycznych stanowiących organy doradcze Zarządu.

i) Uchwalanie pełnomocnictw do prowadzenia określonych spraw Klubu z ramienia Zarządu.

j) Składanie sprawozdań z działalności Klubu.


§ 21

Prezydium Zarządu.

1. Do kierowania bieżącą pracą Klubu w okresie między zebraniami Zarządu powołane jest Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą prezes, wiceprezesi, sekretarz i kierownik Klubu.

2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Posiedzenia Prezydium są protokołowane, a uchwały rejestrowane.

5. Do zakresu działania Prezydium należy:

a) wykonywanie uchwał i wytycznych Zarządu,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz w zakresie uprawnień nadanych przez Zarząd,

c) podejmowanie uchwał w sprawach pilnych z tym, że wymagają one zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,

d) wykonywanie innych czynności określonych uprawnieniami nadanymi przez Zarząd.


§ 22

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami innych wybierających władz Klubu bądź związane z Klubem umową o pracę.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu lub jego Prezydium.

5. Komisja działa kierując się Statutem Klubu, uchwalonym przez siebie regulaminem oraz wytycznymi organu rejestrującego.

6. Uchwały Komisji zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów.

7. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania biegłych księgowych.

8. Zebrania Komisji są protokołowane.

9. Do zakresu działania Komisji należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej Klubu - nie rzadziej niż dwa razy w roku,

b) przeprowadzanie kontroli działalności Klubu na pisemne żądanie organu rejestrującego,

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

d) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli uzna, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem, Statutem lub istotnymi interesami Klubu,działań Zarządu lub jego Prezydium.


ROZDZIAŁ 5

Majątek i fundusze Klubu


§ 23

1. Majątek Klubu składa się ze środków ruchomych i funduszy.

2. Na fundusze składają się wpływy z wpisowego, składek członkowskich, dotacje z budżetu, wpływy od osób prawnych i fizycznych.

3. Klub może posiadać nieruchomości.

4. Klub może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

5. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagany,jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów.

6. Decyzje dotyczące uszczuplenia składników majątkowych Klubu w sensie odsprzedaży lub nieodpłatnego przekazania wymagają uchwały Zarządu.


ROZDZIAŁ 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 24

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

2. Wnioski o zmianę Statutu muszą być składane w Zarządzie Klubu co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania, które ma podjąć uchwałę w tym przedmiocie.

3. Uchwała Walnego Zebrania o zmianę Statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 25

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.